Vedtægter for Kajakklubben Nordhavn 2150

Vedtægter for Kajakklubben Nordhavn 2150

§ 1. Klubbens navn og hjemsted.

Stk. 1 Klubbens navn er Kajakklubben Nordhavn 2150. Hjemsted er Københavns Kommune, nærmere bestemt i Københavns Nordhavn, Aarhusgadekvarteret. Adressen er: c/o Nordhavn IF, det Flydende Aktivitetshus, Sandkaj 30. 2150 Nordhavn.

§ 2. Klubbens formål.

Stk. 1 Klubbens formål er at skabe fællesskab om brugen af hav-, tur- og surfski kajakker samt SUP (Stand Up Paddle Boards). Udgangspunktet i klubben er, at ethvert aktivt medlem på eget initiativ, eller via klubbens arrangementer, bliver IPP2 certificeret, hvis et sådant certifikat ikke haves på indmeldelsestidspunktet. Samme regler gælder for medlemmer med egen kajak. I øvrigt henvises til DKF gældende regler og procedurer på området.

Stk. 2 Klubben skal være medlem af Dansk Kano- og Kajakforbund og er dermed underlagt dets love og bestemmelser.

Stk. 3 Klubben er optaget som medlem af Københavns Kajakkreds og underlægges dets love og bestemmelser.

Stk. 4 Foreningen bygger på et frivilligt, forpligtende fællesskab båret af det enkelte medlems lyst, glæde og engagement. Det forventes i øvrigt, at alle medlemmer deltager aktivt i klubbens løbende aktiviteter og selv bidrager til at skabe den gode kultur med udgangspunkt i Århusgadekvarterets ånd, uanset hvor man har bopæl.

§ 3. Aktive medlemmer.

Stk. 1 Som aktivt medlem af klubben kan optages personer, uanset bopæl, der er fyldt 12 år, og som kan tilslutte sig klubbens formål, dog kan medlemmers børn optages uden aldersbegrænsning. Personer under myndighedsalderen skal have forælders/værges tilladelse og underskrift til indmeldelse i klubben.

Stk. 2 Nye medlemmer udfylder og underskriver indmeldelsesformular online. Alle medlemmer forpligter sig ved indmeldelsen til at overholde klubbens vedtægter og øvrige bestemmelser.

Stk. 3 Klubbens bestyrelse bemyndiges til at udforme et sikkerheds- og vinterroningsreglement samt regler for brugen af klubbens materiel.

Stk. 4 Klubbens bestyrelse har bemyndigelse til at bestemme hvor mange nye medlemmer, der kan optages og i hvilket tempo. Klubben har ingen målsætning om medlemstal, men det tilstræbes at holde en evt. venteliste på et minimum i takt med, at klubbens faciliteter vokser. Ligeledes er det bestyrelsens ansvar at sørge for, at antallet af medlemmer matcher antallet af kajakker, der er til rådighed.

Stk. 5 Det påhviler hvert medlem at deltage aktivt i klubbens aktiviteter. Medlemmer forpligtiger sig til, at deltage i adgangsgivende kursusaktivitet, hvis ikke denne adgang er tildelt medlemmet ved indmeldelse i forbindelse med allerede tildelte licenser i egenfærdigheder.

§ 4. Indkøb af kajakker, grej m.m.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de nødvendige indkøb af kajakker m.m. i forbindelse med opstart og løbende udvikling af klubbens faciliteter. Se i øvrigt 5 11. stk. 4.

§ 5. Passive medlemmer.

Stk. 1 Som passivt medlem kan optages personer eller firmaer, der interesserer sig for klubben. Disse kan deltage i møder, men har ingen stemmeret og kan ikke deltage i roningen. Passivt medlemskab giver ikke adgang til klubbens faciliteter.

Stk. 2 Ved overgang fra passivt til aktivt medlemskab, betales der ikke indmeldelsesgebyr og kontingentet ved overgangen fastsættes efter fordelingen i vedtægternes 5 6.

§ 6. Kontingent

Stk. 1 Det årlige medlemskontingent forfalder til betaling således per den 1. april pr. hver sæson. Indmeldelsesgebyr fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2 Der udsendes opkrævninger til medlemmer medio marts med forfaldsdato per den 1. april.

Overholdes betalingsfristen ikke, betragtes medlemmet som udmeldt. Dette vil blive meddelt medlemmet skriftligt.

Stk. 3 Kontingenternes størrelse fastsættes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med virkning fra førstkommende forfaldsdato. Se stk. 6.

Stk. 4 Passivt kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Ved overgang fra aktivt til passivt medlemskab under en sæson, sker der dog ingen opkrævning af passivt medlemskab

Stk. 5 Kontingenterne deles op pr. alder: Juniorer (under 18 år), seniorer (mellem 18 — 64 år) og seniorer + (65 år eller ældre)

Stk. 6 Kontingentet reguleres pr. kvartal i henhold til indmeldelsestidspunktet (måned) jf. nedenstående fordelingsberegning:

Juniorer

Senior

Senior 65+

Periode

Pris pr. kvartal 30%

 

30%

April - Juni

30%

 

30%

Juli - september

20%

 

 

Oktober - december

20%

 

 

Januar - marts

Stk. 7 Sauna kontingentet gælder pr. hele kalenderår 1/1 — 31/12 og opkræves i december for kommende sæson. Saunakontingent fastsættes af generalforsamlingen. Der er ingen prisregulering afhængigt af tidspunktet for tilkøb af saunakontingent. Saunaen er åben jf. reglerne udstedt af Nordhavn IF omhandlende brugen af saunaen generelt. Sauna adgangen ophører derudover samtidigt med ordinær udmeldelse jf. 5 8.

Stk. 8 Armbånd til klubben udleves efter medlemmet har deltaget i intro-session. Armbåndets pris er indeholdt i indmeldelsesgebyret. Medlemmer krediteres ved udmeldelse for så vidt angår armbånd. Bestyrelsen fastsætter beløbet der krediteres ved udmeldelse.

§ 7. Kursusbetalinger og aktiviteter

Stk. 1 Bestyrelsen fastsætter klubbens kursusgebyrer for afholdelse af aktiviteter der kræver medlemsbetaling.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter instruktørernes vederlag for afholdelse af klubbens aktiviteter der er relevante.

§ 8. Udmeldelse.

Stk. 1. Udmeldelse skal ske online eller ved henvendelse til bestyrelsen. Ved udmeldelse tilbagebetales overskydende kontingent ikke, da udmeldelse kun kan ske med udgangen af den sæson der er betalt for.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer på grund af aktiviteter, der skønnes at modarbejde klubbens formål og interesser.

Stk. 3 Et ekskluderet medlem har ret til at få sin eksklusion prøvet ved førstkommende generalforsamling.

Stk. 4 Betaler et medlem ikke kontingent senest 8 dage efter forfaldsdato, udmeldes medlemmet pr. automatik.

Stk. 5 Efter et medlem er udmeldt af klubben, skal armbånd afleveres i klubbens postkasse senest 30 dage efter udmeldelse.

§ 9. Ordinær generalforsamling.

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes senest medio marts og finder sted efter på hjemmesiden annonceret indkaldelse. Indkaldelsen skal annonceres på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2. Dagsorden er:

Valg af dirigent.

Valg af referent.

Bestyrelsens beretning.

Eventuelle beretninger fra udvalg.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for det kommende år.

Rettidigt indkomne forslag, jf. stk. 5.

Fastsættelse af kontingent og gebyrer.

Valg til bestyrelsen (se § 11, stk. 1 og 2, og § 13, stk. 1) og klubbens andre tillidsposter.

Eventuelt.

Stk. 3. Stemmeberettiget med 1 stemme er ethvert aktivt medlem over 18 år med personligt medlemskab.

Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer, der er til stede. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Til vedtagelse af andre forslag kræves almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning eller — hvis et eller flere medlemmer ønsker det — skriftligt.

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til bestyrelsen og skal være denne i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Ved generalforsamlingen føres referat over valg og beslutninger. Referatet godkendes af bestyrelsen og underskrives af dirigenten senest en måned efter generalforsamlingen, hvorefter det offentliggøres på hjemmesiden.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst otte dages varsel, når bestyrelsen finder anledning dertil eller ved skriftlig begæring fra mindst 1/3 af de aktive medlemmer. Afstemningsproceduren er som ved ordinær generalforsamling.

§ 11. Bestyrelsen.

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med følgende sammensætning: Formand, næstformand, kasserer og derudover op til 4 bestyrelsesmedlemmer. Omkonstituering kan finde sted efter behov, når der er flertal for det i bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder inden næste ordinære generalforsamling, sættes posten på valg ved den følgende ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Valgperioden er to år. Formand og op til 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, mens næstformand, kasserer og op til 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Endvidere vælges på generalforsamlingen op til fire bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer efter almindeligt indvarsel er mødt. Beslutning træffes med almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende for afstemningens udfald.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og klubben tegnes af formand eller kasserer. Ved dispositioner ud over varetagelse kr. 8000,00 kræves underskrift fra formand og et bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 5 Formand, næstformand og kasserer skal være over 18 år.

§ 12. Regnskabet.

Stk. 1. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2 Bestyrelsen kan forlange at blive løbende orienteret om regnskabet, herunder budgettet for året. Revisoren er ansvarlig for dets rigtighed.

Stk. 3 Bestyrelsen forvalter klubbens aktiver under ansvar over for generalforsamlingen.

Stk. 4 Regnskabet, forsynet med revisorernes påtegning, forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 13. Revisor.

Stk. 1 Revisoren er et, på den ordinære generalforsamling, valgt medlem der vælges for to år ad gangen. Endvidere vælges hvert år en revisorsuppleant.

Stk. 2 Bestyrelsen skal senest 1. februar afgive regnskab per den 31. december til revisor. Revisoren skal senest 14 dage efter have gennemgået det samlede regnskab og påset at beholdningerne er til stede. Revisor forsyner resultatopgørelsen og status med påtegning.

Revisor og bestyrelsen skal — ud over at påtegne regnskabet med at det er "gennemgået og påset at beholdningen er til stede..." — også attestere at gældende love og retningslinjer er overholdt.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision.

Stk. 3 Bestyrelsen fremlægger regnskab samt budgetforslag for den kommende regnskabsperiode til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskab skal være underskrevet af bestyrelsens medlemmer. Revideret regnskab samt bestyrelsens budgetforslag skal være tilgængeligt på hjemmesiden senest en uge før den ordinære generalforsamling.

Stk. 4 Bestyrelsens medlemmer har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 14. Bestemmelser og reglementer.

Stk. 1. Bestemmelser og reglementer, der fastsættes af bestyrelsen, opslås på hjemmesiden.

§ 15. Opløsning af klubben.

Stk. 1 Bestemmelse om opløsning af klubben kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2 Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med mindst otte dages varsel. Bestemmelsen kan da tages med den nævnte majoritet uanset de fremmødtes antal.

Stk. 3 Ved opløsning af klubben sælges klubbens aktiver til medlemmerne på auktion afholdt af klubbens bestyrelse.

Opdateret d. 1/3 2023